Слава Ісусу Христу!

Дорогі брати і сестри!

В Старому Завіті в книзі Пророка Йона розповідається про те, як Пророк намагався боротись проти Господнього бажання помилувати його ж ворогів, грішних ніневитян, закликаючи їх до покаяння. Втікаючи від Бога, Йона потрапляє у великі випробовування. Його проковтнула велика риба. Аж тоді він покаявся і вирішив послухатися Господеві і піти до ніневитян, щоб навернути їх до покаяння. Він стає інструментом Божого милосердя і через нього ніневитяни каються й спасаються від загибелі. Його неслухняність, через його покаяння, Бог обертає на милість до мешканців міста Ніневії.
Бачу паралель і з нашою ситуацією коли пандемія коронавірусу загрожує людському життю на цій планеті. Чи не нею Господь закликає і нас до покаяння, до навернення до Нього в Молитвах і ділах праведности й милосердя? Цей критичний час дає нам можливість подумати над собою та по справжньому розкрити своє перебування на цій землі та побачити всі наші сторониі сильні і слабкі. Як мені звикати до тих всіх обмежень моєї свободи, де нам приказують сидіти в дома, носити маски, не наближатися близько до інших, пересування транспортом обмежене. Аж тепер ми розуміємо вартість того, чого мали досі. Можливо ми сп’яніли свободою, і коли нас обмежують в чомусь тоді приходить паніка, страх – замість віри, а можливо навіть відсутність надії на Бога. Неможливо прожити своє повсякденне життя і не зазнати викликів, а Бог допустив це, щоб пробудити людство, яке за Нього забуло.

Страждання і труднощі є частиною життя для кожного з нас. Час Великого Посту має допомогти нам ближче приблизитися до Бога, як коли небудь. Церква закликає нас збільшувати наші духовні зусилля через молитву. Зараз, коли ми більше проводимо час в дома, в нас є більше часу на духовне роздумування, читання Святого Письма чи духовної книги, вільний час потелефонувати до тих, хто самітній та поцікавитися їхнім станом здоров`я. Адже піст не тільки те, що ми вкладаємо в наші уста, але й те, що з них виходить . Коли ми маємо тверезий розум та мир в душі, тоді всі життєві виклики успішно переборюються.

Ми прислухаємося до рішення наших Єпископів, до нашого уряду, лікарів, які постановили запобіжні заходи безпеки, щодо подолання ціє панпідемії. Ми як громадяни ціє країни маємо слідувати іхнім порадам та берегти своє здоров`я як і тих з ким ми спілкуємося. Хоч наші храми цієї неділі будуть зачинені для публичного відвідування, все ж таки з Благословення Митрополита Юрія та Єпископа Андрія, о. Ігор і я будемо служити Літургію в Катедрі Св. Софії за участю декілька членів хору. Наші молитви будуть возноситися за наших вірних, за всіх вас та за цілий світ, хто страждає від ціє хвороби і за тих які відійшли вже до Господа. Ми будемо, як ніколи єдині духом, вірою та молитвою. Ми також будемо транслювати літургію по інтернету, для тих численних, хто сьогодні вдома і не може прийти до храму. Пряму трансляцію Служби Божої з Катедри Святої Софії можна дивитися через наш офіційний веб-сайт в неділю, 22 березня, 10 ранку, на нашій офіційній сторінці: facebook.com.

Будемо возносити наші молитви до Бога, та вірити в силу Того, який сотворив цей світ та по Своій милості його врятує. Нехай Боже благословення, мир та Його любов буде над усіма вами.

Прот. о. Володимир Кушнір

Glory to Jesus Christ!

Dear brothers and sisters!

In the Old Testament, the book of the Prophet Jonah describes how the Prophet sought to fight against the Lord’s desire to pardon his enemies, the sinful Ninevites, by calling them to repentance. As he tried to run away from God Jonah was visited by great trials. He was swallowed by big fish. He then repented, decided to obey the Lord and to go to the Ninevites to convert them to repentance. He becomes the instrument of God’s mercy and, through him, the Ninevites repent and are saved from destruction. God transforms his disobedience, by his repentance, into mercy upon the people of Nineveh.

I see a parallel with our current situation as the coronavirus pandemic threatens human life on this planet. Does not the Lord call us also to repentance, to conversion to Him in prayers and works of righteousness and mercy? This critical time gives us the opportunity to think about ourselves and truly discover the meaning of our presence on this earth and to see clearly our strengths and our weaknesses. How do I get used to all these restrictions on my freedom, when we are ordered to stay at home, to wear masks, to not get close to others, and transportation is restricted. Now we understand the value of what we have taken for granted. We have been intoxicated with freedom, and now, when we are restricted, panic comes! Fear instead of faith, and perhaps even lack of hope in God. It is impossible to live our daily lives without challenges, but God has allowed this as a wake-up call to a humanity that has forgotten Him.

Suffering and hardship are part of life for everyone. This time of Lent should help us move closer to God than ever before. The Church calls us to increase our spiritual efforts through prayer. Now, as we spend more time at home, we have time for spiritual reflection, for reading the Scriptures or spiritual books. We have time to call those who are alone and inquire about their state of health. After all, fasting is not only what we put into our mouths, but also what comes out of them. When we have a sober mind and inner peace all life’s challenges can be successfully overcome.

We heed the decision of our Bishops, our government and the doctors who have taken decreed precautionary measures to overcome this pandemic. We, as citizens of this country, must follow their advice and protect our health as well as those with whom we communicate. Although our temples will be closed for public visitation this Sunday, nonetheless by the blessing of Metropolitan Yuri and Bishop Andrew, Fr. Ihor and I shall serve Divine Liturgy at St. Sophie Cathedral with the participation of several choir members. Prayers shall be offered for our faithful, for all of you and for the whole world, for all who are suffering from this disease and for those who have already gone to be with the Lord. We shall be united as never before in spirit, in faith and in prayer. We shall also be broadcasting this Liturgy on the Internet, for the many who are at home and cannot come to the temple. A live broadcast of the Divine Service from St. Sophie Cathedral can be viewed through our official website on Sunday, March 22, 10:00 a.m. at our official site: facebook.com.

We shall offer our prayers to God, and believe in the power of Him Who created this world and Who by His grace shall save it. May God’s blessing, peace and love be upon you all.

Archpriest Fr. Volodymyr Kouchnir